Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Baobab Kids

Versie 2018

1. Missie en visie

Stichting Baobab Kids is een kleine vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor de exploitatie van het Dagopvangcentrum en het Revalidatiecentrum "Baobab Kids" in Machinjiri, Blantyre, gelegen in het zuiden van Malawi. Zij voorziet het Dagopvangcentrum en het Revalidatiecentrum van financiële ondersteuning en advies. Dit ter verbetering van de leefomstandigheden en toekomstverwachtingen van kwetsbare kinderen in dit deel van Malawi. Een respectvolle samenwerking met de lokale gemeenschap staat hierbij voorop.

Stichting Baobab Kids streeft naar een stabiele financiële positie zodat de continuïteit van de dagopvang en de revalidatie kan worden gewaarborgd. Binnen de Dagopvang worden kinderen opgevangen, krijgen zij onderwijs en dagelijks twee maaltijden. Hiermee wordt een directe bijdrage geleverd aan het welzijn en de zelfredzaamheid van deze kinderen en een (in)directe bijdrage aan de lokale gemeenschap.

In het Revalidatiecentrum kunnen dagelijks maximaal 15 kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking terecht voor behandeling, medicatie en activiteiten. Hiertoe is een senior fysiotherapeut aangenomen en wordt samengewerkt met verpleegkundigen en artsen in de regio.

 

2. Actueel Beleid

De Stichting ondersteunt en financiert het Dagopvangcentrum en Revalidatiecentrum, te noemen het Project "Baobab Kids". Zonder de voorzieningen van Baobab Kids hebben deze kinderen nauwelijks perspectief, laat staan toekomstperspectief. Het belang voor de lokale gemeenschap wordt hierbij meegewogen.

In 2017 heeft de focus in hoofdzaak gelegen op de exploitatie van de dagelijkse opvang, de maaltijdvoorziening, vervoer van en naar het Dagopvangcentrum voor degenen die daar niet zelf voor kunnen zorgen, het onderwijs en de verzorgingsfunctie. Dit wordt in 2018 gecontinueerd.

Daarnaast heeft de focus gelegen op de bouw en inrichting van het Revalidatiecentrum en de werving van personeel voor dit centrum. In 2018 moet het Revalidatiecentrum haar maximale dagelijkse capaciteit benutten, het centrum op de kaart zetten en het samenwerkingsverband met regionale werkende artsen en verpleegkundigen uitbreiden.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden verricht door lokale medewerkers. In 2018 zullen 10 medewerkers worden ingezet: 1 manager voor het totale project, 3 Caregivers ten behoeve van het onderwijs, 2 medewerkers ten behoeve van de keuken, 3 medewerkers ten behoeve van  de noodzakelijke nachtbeveiliging en 1 medewerker ten behoeve van de tuin en dagbeveiliging. Daarnaast zijn er 5 vrijwilligers die breed inzetbaar zijn.

De leidster van het Dagopvangcentrum verricht haar werkzaamheden op onbezoldigde basis. Benodigde materialen worden lokaal ingekocht waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de economische ontwikkeling binnen de lokale gemeenschap. Sinds de opening van het Dagopvangcentrum in april 2014 maken gemiddeld een veertigtal kinderen van maandag t/m vrijdag dagelijks gebruik maken van de faciliteiten. Het nieuwe Revalidatiecentrum biedt plaats aan 15 kinderen per dag. 

Er vindt meerdere malen per week via de digitale media overleg plaats over voortgang en ontwikkelingen. Naar verwachting zullen enkele bestuursleden in 2019 een bezoek brengen aan het Dagopvangcentrum en het Revalidatiecentrum teneinde het totale project te bekijken en te evalueren. De kosten van deze reis zullen niet voor rekening van de stichting komen.

 

3. Organisatiestructuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden:

- De heer Peter Noordermeer, voorzitter

- Mevrouw Jeannet Noordermeer-Boonstra,  penningmeester

- Mevrouw Anouk van Onna, secretaris

 

De bestuursleden zijn tevens de uitvoerende vrijwilligers van de stichting, waarbij de taken (globaal) als volgt zijn verdeeld:

- Peter Noordermeer........................contacten, fondsenwerving en overige activiteiten

- Jeannet Noordermeer-Boonstra......financiën, nieuwsbrief, fondsenwerving en website

- Anouk van Onna.........................secretaris,fondsenwerving, vice-penningmeester en website

De werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Bestuursleden wensen geen vergoeding te ontvangen, anders dan een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten zoals aanschaf van briefpapier, printerinkt etc. Deze kosten worden regelmatig door het bestuur voor eigen rekening genomen.

 

Werving van de fondsen

De activiteiten van het project "Boabab Kids" worden gefinancierd via donaties, sponsoring, schenkingen, inzamelingsacties en dergelijke. De stichting heeft op dit moment een bescheiden loyaal netwerk van donateurs die periodiek (maandelijks) schenken.

De rubriek "Laatste Nieuws" van deze site geeft een goede indruk van de donateurs. In de rubriek "Sponsors" kunt u kennis maken met onze vaste sponsors!

In 2017 is de Stichting Baobab Kids erin geslaagd om het donateursnetwerk uit te breiden. In 2018 wil de stichting de bekendheid van haar werk verder vergroten via de website en de daaraan gekoppelde communicatiemogelijkheden (nieuwsbrief, sociale media), plaatselijke flyeracties bij grotere evenementen en door gebruik te maken van de communicatiemedia van enkele grotere organisaties waarmee de stichting een goede band onderhoudt zoals Plantenkwekerij Leo Ammerlaan te Bleiswijk, Stichting Vrouwen voor Vrouwen en kerkelijke instellingen in Bleiswijk. Op deze manier wordt gestreefd naar verdere uitbreiding van het broodnodige donateursnetwerk. Daarnaast worden potentiele donateurs rechtstreeks benaderd.

 

 

4. Beheer van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door vastlegging van de gelden op een bankrekening bij de Rabobank, waarop ontvangsten en uitgaven worden verantwoord. De noodzakelijke uitgaven die plaatsvinden binnen het Dagopvangcentrum en Revalidatiecentrum lokaal in Malawi worden gefactureerd en digitaal verantwoord naar het bestuur. De penningmeester verantwoordt deze uitgaven in de boeken. Deze boeken worden jaarlijks gecontroleerd en als overzicht op de site geplaatst. Stichting Baobab Kids heeft transparantie hoog in het vaandel staan! In deze fase is sprake van een bescheiden spaarrekening.

 

5. Besteding van het vermogen

De besteding van gelden is transparant, inzichtelijk en opvraagbaar. De gelden gaan naar het project "Baobab Kids". De kosten van de Stichting beperken zich tot kosten voor betalingsverkeer, website en fondsenwerving. In geval van de ANBI-status wordt uiteraard gepubliceerd op de website van de Stichting.

In geval van opheffing van de stichting zal het nog in kas aanwezig geld ten gunste komen van een vergelijkbare ANBI